RODO

RODO

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w celu realizacji zadań statutowych przez JARO S.A. informujemy, iż:

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest JARO S.A., Jaroszów 130 C, 58-120 Jaroszów;

2. Inspektor Ochrony Danych – nie powołano. Kontakt z ADO jest możliwy pod adresem e-mail: www.jaro.pl lub adresem do korespondencji jest adres administratora;

3. Cel przetwarzania danych: realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa - art. 6 ust. 1 lit. c RODO; osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów – art. 6 ust.1 lit. a; przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – art.6 ust.1 lit. b;

4. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, a w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych, do chwili cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych;

6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Państwa danych osobowych oraz danych Państwa dzieci narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne; konieczne do wykonania umowy; potrzebne w celu realizacji obowiązków ciążących na administratorze;

8. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.


 Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych

w zakresie monitoringu wizyjnego


Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: RODO) informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych pochodzących z monitoringu wizyjnego jest JARO S.A., Jaroszów 130 C, 58-120 Jaroszów.

2. Kontakt z Inspektor Ochrony Danych – nie powołano, kontakt z ADO email: jaro@jaro.pl , lub adres korespondencyjny.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu obserwowania i rejestrowania obrazu zdarzeń w siedzibie JARO S.A., Jaroszów 130 C, 58-120 Jaroszów. Monitoringiem wizyjnym objęto: parking, teren wokół Jaro S.A., teren produkcyjny (kopalnia Stanisław, nitka produkcyjna) - aby zapewnić bezpieczeństwo i porządek na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora jest zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom, osobom przebywającym na terenie zarządzanym przez administratora oraz zapewnienie bezpieczeństwa mienia, pracowników i osób przebywających na terenie zarządzanym przez administratora oraz dochodzenie lub obrona praw przed roszczeniami.

4. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa;

5. Pani/Pana dane osobowe będą zarejestrowane w formie elektronicznej w postaci obrazu z monitoringu wizyjnego oraz przechowywane przez okres nie dłuższy niż
3 miesiące, a w przypadku, gdy nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa - do czasu prawomocnego zakończenia postępowania;

6. Posiada Pani/Pan prawo:

a. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

b. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych

c. do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przebywania na terenie placów i obiektów Administratora

9. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Informujemy że Administratorem danych osobowych zebranych w związku z prowadzeniem monitoringu wizyjnego jest JARO S.A., Jaroszów 130 C, 58-120 Jaroszów. Bliższe informacje dostępne są na tablicy informacyjnej znajdującej się na obiektach administratora oraz na stronie internetowej: www.jaro.pl


  Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych JARO S.A. w ramach portalu Facebook

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE, czyli tzw. „RODO”, poniżej przedstawiamy informacje na temat przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem ze strony JARO S.A. na portalu Facebook.

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest JARO S.A., Jaroszów 130 C, 58-120 Jaroszów;

2. Inspektor Ochrony Danych – nie powołano. Kontakt z ADO jest możliwy pod adresem e-mail: jaro@jaro.pl lub adresem do korespondencji jest adres administratora;

3. Potencjalnie dane przetwarzane mogą być także w celu realizacji obowiązków, które nakładają na nas przepisy prawa, czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

4. We własnym zakresie nie planujemy bezpośrednio przekazywać danych do państw trzecich (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy, EOG) ani do organizacji międzynarodowych. Specyfika działania Facebook’a i jego międzynarodowy charakter powodują jednak, że potencjalnie możliwy jest transfer danych poza EOG (nie jest to zależne od nas). Podstawą takiego transferu są stosowane przez Facebook Ireland Ltd. standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską, zaś w przypadku transferu na teren USA – Decyzja Wykonawcza Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. wprowadzająca Tarczę Prywatności;

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa;

6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne;

7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Państwa danych osobowych oraz danych Państwa dzieci narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

8. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.